જગન્નાથ યાત્રા

ગુજરાતની શાન સમજાતી ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રા દરવર્ષે અમદાવાદમાં અષાઢ સુદ બીજના દિવસે પરંપરાગત રીતે નીકળે છે. હિન્દુ ધર્મનું પ્રતિક ગણાતી આ રથયાત્રામાં ભગવાન જગન્નાથ, બલરામ અને બહેન સુભદ્રા રથમાં નગરયાત્રા કરવા નીકળે છે.

રથયાત્રામાં સૌ પહેલા આગળ મોટાભાઈ બલરામ, વચ્ચે બહેન સુભદ્ર અને છેલ્લે શ્રી કૃષ્ણના રથની સવારી નીકળે છે.

ભગવાન જગન્નાથની આ રથયાત્રા વિશે કેટલીક રસપ્રદ વાતો જે ખરેખર જાણવા જેવી છે

જગન્નાથની જે નગરયાત્રા જે રથમાં નીકળે છે તેનુ નામ નંદીઘોષ છે. કહેવાય છે કે આ રથ ઈન્દ્ર દ્વારા આપવામાં આવેલ છે, આ રથને સંપૂર્ણ રૂપે પીળા રંગથી શણગારવામાં આવે છે. ભાઈ બળભદ્રને મળેલ રથ તાલવનના દેવતાઓએ આપેલ હોવાથી તેનુ નામ તાલ ધ્વજ છે અને સુભદ્રાના રથનુ નામ પદ્માધ્વજ છે.

અમદાવાદમાં દરવર્ષે પરંપરાગત રીતે નીકળતી આ રથયાત્રાના ત્રણેય રથ દર વર્ષે પૂરા નવેસરથી તૈયાર કરવામાં આવે છે.

આ રથયાત્રાને એક તહેવાર તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. મુખ્ય મંદિરથી શરૂ થઈ આ યાત્રા ગુડિયા મંદિરમાં પુરી થાય છે. આ રથયાત્રા કોમી એકતાનુ પ્રતિક પણ છે. રથયાત્રા શરૂ થતા પહેલા મુસ્લીમ સમાજના અગ્રણીઓ મંદિરના મહંતને ચાંદીનો રથ ભેટ આપી રથયાત્રાની શુભેચ્છા પાઠવે છે.

આ રથયાત્રાની એક રસપ્રદ વિધિ એ છે પહિદ વિધિ જેમ પ્રજાપતિ રાજા વિધિ અનુસાર એક શણગારેલી ડોલીમાં આવે છે અને સોનાની સાવરણથી રથયાત્રાના રસ્તાને થોડા અંતર સુધી સાફ કરે છે. રાજા પોતાને સેવક સમજીને આ કામ કરે છે.

Get In Touch

Mahesh G vyas
D/2, Chandra Mani Flat, 45 Jagabhai Park,
Nr. L.G. Hospital, Kankria-Jaldhara Road,
Maninagr, Ahmedabad 380008
Mobile: 9825446017, 7383113156
  1. (required)
  2. (valid email required)
  3. (required)
  4. (required)
  5. (required)
  6. Captcha
 

Rahu

The face of Dragon’s head is very ferocious and terrifying. He has a crown on his head, a garland in his neck and wears apparels of black colour. He holds a sword, a shield, a trident in each of his three hands respectively and his fourth hand is raised in the posture of giving boons and blessings. He is seated on a lion, which is his vehicle.

‘Rahu’s’ mother is ‘Sinhika’ who was the wife of ‘Viprachitti’ and was the daughter of Hiranyakashipu. Rahu is also known as ‘Sainhikeya’, which is based on his mother’s name. Rahu had one hundred brothers, but he was the most capable and powerful among all of them. (Shrimadbhagawat 6/6/36)

During the time of churning of the sea, when lord Vishnu in his appearance of an enchanting woman (Mohini) was giving ambrosia to the deities for drinking, Rahu sat among the deities in disguise. Rahu also was able to drink the ambrosia but the moon and the sun made the secret open about with real identity. Lord Vishnu killed him with his Sudarshan Chakra’ by severing his head. The drinking of ambrosia had made him immortal and lord Brahma transformed him into a planet. (Srimadbhagawat 8/9/26)

According to the Mahabharat (Bheeshma Parva 12/40) the shape of the dragon’s head is circular. He too sits in the assembly of lord Brahma along with the rest of the planets.

According to the Matsyapuran (28/61) the shadow of the earth is circular and Rahu rotates around this very shadow.

He is the presiding deity of this shadow (Chhaya). According to the rigveda (5/40/5) when Rahu – the son of Asuya or Sinhika covers the sun and the moon with his darkness, then it becomes so dark that the people became unable even to identify their places.

Even after being transformed into a planet Rahu attacks the moon on full moon day and the sun on dark moon day out of his enemity towards them. This event is called an eclipse or Rahu Parag.

According to the Matsyapuran the chariot of Rahu appears in the form of darkness. His chariot is pulled by eight horses, which are black in color.

The presiding deity of Rahu is ‘Kaal’. It is symbolised by a black flag in north west direction among all the nine planets.

The great phase of Dragon’s head lasts for 18 years. Barring few situations it is generally considered to be an inauspicious planet. According to the astrology if ‘Rahu’ is situated unfavorably in the horoscope then it causes many types of physical illness. It also causes obstacles in accomplishment of works and accidents.

Chanting of the Mrityunjay mantra and wearing a turquoise pacifies the dragon’s head.

Making donations of mica, iron, sesame, blue clothes, receptacles made of copper, horse-beans, oil onyx, blanket, horse and a sword, to the brahmins too pacifies the dragon’s head.

The following mantra taken from the purana pacifies the dragon’s head.

ARDHAKAYAM MAHAVIRYAM CHANDRADITYA VIMARDANAM ||
SINGHIKA GARBHA SAMBHOOTAM TAM RAHUM PRANAMAMYAHAM ||

Cryptic Mantra :

OM BHRAM BHRIM BHRAUM SAH RAHAVE NAMAH ||

General mantra is as follows :

OM RAM RAHAVE NAMAH ||

Any of the above given mantra when chanted by a person having inauspicious influences of Rahu gets benefitted.

Total number of chanting = 18000 times.

The time for chanting = During night.

Shanisvara

The complexion and radiance of Saturn is as brilliant as a blue diamond. He has a golden crown on his head and wears a garland and blue coloured apparels. He is seated on the back of the vulture. He possesses a bow, an arrow and a trident in each of his three hands respectively and his fourth hand is raised in the posture of giving boons and blessings.

VSaturn is the son of Sun god and Chaya (Sanvarna). He is considered as a cruel planet. The cruelty, which he possesses in his sight, is due to the curse he received from his wife. The narration which has been mentioned in the Brahma Puran goes as follows:

The deity Shani (Saturn) was a great devotee of lord Krishna right from his childhood. He used to be immersed in the love for lord Krishna. After he grew up, his father married him with the daughter of ‘Chitraratha’. His wife was a chaste woman full of radiance.

One night she went to him after having a bath when her menstruation periods were over, with a desire of having a son, but her husband Shani (Saturn) was immersed in the meditation of lord Krishna,he was unconscious of his surroundings. She became tired of waiting and she became angry . She cursed him that from today onwards whoever gets seen by him would be destroyed. After he came out of his meditative trance ‘Shani’ (Saturn) tried to make up with her by cajoling her. His wife too felt sorry for her mistake but she was powerless in neutralizing the ill effects of her curse. From then onwards Shani has been keeping his gaze downwards because he did not want to cause harm to anybody.

According to the astrology if the Saturn pierces and passes through the constellation of Rohini then it is considered to be very inauspicious and causes draughts for twelve years making even the survival of the living beings impossible. This combination was about to come during the time of Dasharatha. He was cautioned by his astrologers against its consequences. To protect his subject from ‘Shanis’ wrath Dasharatha went up in the constellation-zone. First of all he made salutations to the deity ‘Shani’ but when he refused he fought with him, using his most destructive weapon.

‘Shani’ became pleased by his sense of duty and asked him to demand any boon. Dasharatha requested him not to cross the Rohini-constellation’ till the sun and constellation exists. Shani agreed to his request.

Lord Brahma is the presiding deity of the Saturn. His complexion is dark, his vehicle is a vulture and his chariot is made up of iron. Saturn remains in each of the twelve zodiacs for thirty months.

Chanting of the following mantra which has been taken from the ‘Purana’ pacifies the Saturn.

NILANJANA SAMA BHASAM RAVIPUTRAM YAMA GRAJAM ||
CHHAAYA MARTANDA SAMBHOOTAM TAM NAMAMI SHANAISHCHARAM ||

Cryptic Mantra :

OM PRAM PRIM PRAUM SAH SHANAISHCHARAYA NAMAH ||

General mantra is as follows :

OM SHAM SHANAISHCHARAYA NAMAH ||

Any of the above given three mantras can be chanted for the pacification of Saturn.

Total numbers of chantings = 23,000 times
Time for chanting the mantra = Evening.

Mangal

The deity mars has four arms. He has a hairy body. The small hairs of the body are red in colour. In his hands are mace and Trident and rest of the two hands are raised in the postures of bestowing fearlessness and blessings. He has a golden crown on his head and his vehicle is a lamb. He is attired in red coloured apparels and had red garlands in his neck.

In the ‘Kalpa’ of ‘Varah’ when Hiranyaksha, the elder brother of Hiranyakshipu had abducted the earth Lord Vishnu had taken incarnation as a boar and had rescued the earth by killing Hiranyaksha. Mother earth became very pleased after seeing lord Vishnu and had a desire to have him as her husband.

In his incarnation as a boar lord Vishnu’s radiance was as dazzling illuminating and unbearable as crores of Suns. Lord Vishnu transformed his appearance into his enchanting form to fulfill the wish of the presiding deity of the earth and lived with earth for one year in aloofness. This way the birth of Mars took place (Brahmavaivarta Puran 2/8/29 to 43).

There are different stories about the origin of Mars in different ‘Kalps’. While doing worship the Mars is addressed as to be belonging from Bhardwaj’s clan. This narration has come in the Ganeshpuran.

The greatness of the worship of planet Mars has been described in the Purans’. Mars fulfills all the desires of a man after being pleased. The method of worship has been described in the Bhaumayantra on copper sheet and worshiping the golden idol of Mars. Chanting the name of ‘Mars’ gives liberation from the debts. Mars is considered as an inauspicious planet.

Mars passes through all the twelve zodiacs in one and half year after crossing each zodiac in three ‘pakshas’ (45 days) provided its motion is not retrograded.

Mars is pacified by the worship of Shiva. Wearing a coral also pacifies mars. Making donations of copper, gold, wheat, red clothes, jaggery (gur), red sandal, red flowers, saffron, musk, red-ox, lentil and land also, pacified the mars. Fast should be observed on Tuesday and the Hanuman Chalisa should be read.

The great phase of mars lasts for seven years. Mars is the lord of two zodiacs, i.e., Aries and Scorpio.

Worship of Moon god can be done by the following mantra taken from the Puran.

DHARANI GARBHA SAMBHOOTAM VIDDUTKANTI SAMAPRABHAM ||
KUMARAM SHAKTI HASTAM TAM MANGALAM PRANAMAMYAHAM ||

Cryptic Mantra :

OM KRAM KRIM KRAUM SAH BHAUMAYA NAMAH ||

General mantra is as follows :

OM AM ANGARKAYA NAMAH ||

Any one of the above given mantras can be chanted for a fixed number with faith and devotion.

Total number of chanting of this mantra = 10,000 times Times at 8 ‘o’ clock in the morning.

One can take help of a learned Brahmin in special circumstance.

Chandra

The Moon god is of fair complexion. He is attired in white apparels. The colour of his chariot is white and so are the colours of horses pulling it. He is seated on the pedestal of lotus placed in a beautiful chariot pulled by seven horses. He possesses a golden crown on his head and a garland of pearls on his neck. He has a mace in one hand and the other one is raised in the posture of showering blessings.

According to the ‘Srimad Bhagawat’ Moon-god is the son of Maharishi Atri and Anasuya. He is considered to be all pervading. He possesses al the sixteen phases (Kala). Lord Krishna was the descendant of moon god,combined with all the sixteen phases like him. He is the one from whom all the deities’ ancestors, yaksha, human being, animals-birds and trees get life.

Lord Brahma made him the seed, medicine, water and the king of the Brahmins. He was married to the twenty-seven constellations i.e. ‘Ashwini’, ‘Bharani’, ‘Krittika’, ‘Rohini’ etc. These constellations were the daughters of ‘Daksha’. (Harivanshpuran)

According to the Vanparva of Mahabharata all the wives of moon god are chaste and beautiful. While moving along with the constellations in their respective orbits. The moon god nurtures the living beings and classifies various festivals, combinations and the months.

On the full moon day and during the rising of moon, offerings of the delicacies mined with honey in a copper-vessel is made to him then he gets satisfied. Being pleased he frees a man from all the pains and sorrows. By satisfying him one also satisfies the sun god, ‘Vishvedeva’ (ancestors), ‘Marudgana’ (deities controlling natural forces) and the wind god (Vayu).

The vehicle of Moon god is chariot. There are three wheels in his chariot. His chariot is pulled by ten powerful horses. All the horses are divine, incomparable and are quick as the mind. The eyes and ears of the horses are white. According to the ‘Matasyapurana’ the horses are as white as a conch.

Mercury is the son of Moon god who took birth from ‘Tara’. The presiding deity of Moon-god is goddess Uma. Moon-god is the lord of the zodiac sign Cancer and his ‘great-phase’ (Mahadasha) last for ten years. He is also considered to be the lord of the constellations. He holds the second position among all the nine planets.

Unfavourability of the moon god causes various kinds of physical pains and diseases like mental tensions and diseases of breath. He is pleased if one fasts on Monday, or if one eulogizes and worship lord Shiva. He is also pleased if a person wears pearls.

Donations of Rice, grains, Camphor, White-cloth, silver, conch, white sandal, white flower, sugar, bullock, curd and pearls should be made to please him.

Worship of Moon god can be done by the following mantra taken from the Puran.

DADHI SHANKHA TUSHARABHAM KSHIRODARNAVA SAMBHAVAM ||
NAMAMI SHASHINAM SOMAM SHAMBHOR MUKUTBHUSHANAM ||

Cryptic Mantra :

OM SHRAM SHRIM SHRAUM SAH CHANDRAYA NAHAM ||

General mantra is as follows :

OM SOM SOMAY NAMAH ||

Any of the above given three mantras can be chanted repeatedly for fixed numbers with faith and devotion.

Chanting of this mantra should be done for 11,000 times during evening time.

Surya

The Sun god has two arms, he is seated on the pedestal of lotus; both of his hands are embellished with lotus flowers. There is a beautiful golden crown, on his head and a garland of gems around his neck. His radiance is just like the interior part of a lotus flower and he is mounted on the chariot pulled by seven horses.

The Sun god is also known as ‘Savita’, which means – one who creates, ‘SAVITA SARVASYA PRASAVITA’ (Nirukta -10/31). According to the Rigveda the Sun god situated at the centre of the solar system is an inspirer of all, pervader of the internal parts and an embodiment of almighty god. According to the ‘Markandeya Puran’ Sun is the embodiment of Brahma, the world originates from the Sun and is established in it. The Sun is the appearance of all the matters and elements and is the eternal almighty. This very God ‘Bhaskar’ creates nurtures and annihilates the world respectively in the form of lord Brahma, Lord Vishnu & Lord Shiva. Sun is the supreme deity amongst all the nine-planets.

When Brahma manifested himself by breaking the egg, then he pronounced ‘OM’. This Omkar itself is the supreme soul and the very physique of Sun god. The four Vedas emerged from all the four mouths of lord Brahma, which were glowing by their own radiance. The powerful radiance emanating from the ‘Omkar’ covered the radiance of the Vedas and ultimately all of them unified. This very Vedic appearance of ‘Omkar’ is the sun god. This radiant sun was the first manifested during the times of creation, hence it was called ‘Aditya’.

Once the demons, the titans and the monsters unitedly fought with the deities and snatched their power and authority after defeating them. ‘Aditi’– the mother of the deities did worship of sun god to get protection from this calamity. Being pleased with her the sun god took incarnation as her son and established the eternal path of the Veda after defeating the enemies of the deities. He is called Aditya also for this reason.

The complexion of Sun god is red. His vehicle is a chariot. There is only one wheel in his chariot which is called ‘Samvatsar’. The wheel of his chariot has 12 spokes, which symbolise the twelve months. The wheel has six circumferences, which symbolize the six seasons, and three ‘Naves’ which is symbolise of the three four-months.

The sages (rishi) and all the celestial supernatural beings like ‘Gandharva’, ‘Apsara’, ‘Nag’ yaksha and the deities’ move along with him doing his worship. The wheel, power, a loop and a hook are the weapons of sun god. His great-phase (Mahadasha) last for six years. To get his blessings and for his pacification, performance of ‘Arghya’ (pouring water facing the sun in the morning should be done and also the text of Harivansh purana should be listened to. Ruby should be worn on the body and donation of wheat, cow along with a calf, raw-sugar (gur), copper, gold and red-clothes should be made to the brahmins.

OM AAKRISHNEN RAJASA VARTAMANO NIVESHAYANNAMRITAM MARTYAM CHA ||
HIRANYEN SAVITA RATHENA DEVO YAATI BHUVANANI PASHYAN ||

The mantra mentioned in the Purana is as follows

JAPAKUSUMA SANKASHAM KASHYAPEYAM MAHADYUTIM ||
TAMORIM SARVA PAPAGHNAM PRANATOSMI DIWAKARAM ||

Cryptic mantras is as follows

OM HRAM HRIM HRAUM SAH SURYAY NAMAH’ ||

General mantra is as follows

OM GHRINI SURYAY NAMAH ||

Any of the above given mantras can be chanted repeatedly with devotion. The mantras should be chanted for 7000 times during the dawn period.

Ketu

The Dragon’s tail or Ketu has two arms. He possesses a crown on his head and is attired in black-clothes. The complexion of his body is smoke-like and he has a deformed face. In each of his two hands he holds a mace and the other hand is raised in the posture of giving boons and blessings. He is seated on a vulture which is also his vehicle.

‘Ketu’ is the headless trunk of the demon ‘Rahu’. After the killing of Rahu, when lord Vishnu severed his head by his sudarshan chakra. The head portion was called Rahu and his trunk was called Ketu. Both Rahu and Ketu became planets. According to the matsyapuran there are numerous Ketus out of which ‘Dhoomketu’ is the main.

According to the Indian astrology dragon’s tail is a shadow planet. It has a tremendous impact on human lives and also the whole creation. It’s area of influence is considered to be in the north-west direction. According to some scholars Ketu is Sombre and mild as compared to Rahu and is beneficial for a man. In some special circumstances it helps a man to achieve the zenith of fame. The shape of Ketu is considered to be of the shape of a fluttering flag. Its length is only six angul (six inches).

Although both Rahu and Ketu originated from the same body but after being transformed into the planets and considering it as their rebirth, new names of lineages were given to them. Rahu was considered to be of ‘Paithinas’ clan or lineage and Ketu was considered to be of ‘Jainini’ lineage. The complexion of Ketu is like a colour of the smoke. In some places there are mentions of pigeon as his vehicle.

The great phase of Dragon’s tail lasts for seven years. Rahu’s presiding dety is chitraketu. If there is a Ketu situated in an inauspicious house of a man’s horoscope then it causes inauspicious and misfortunes. The man gets inflicted with disease like leprosy itches and ringworm.

Making donations of the following things pacifies the Ketu

Lapis- Lazule (gem), oil, black sesame, blanket, weapon, musk and flower of blue colour. Wearing of a cat’s eye and chanting of ‘Mrityunjaya Japa also pacifies the Ketu.

The following mantra taken from the purana pacifies the Ketu

PALASHA PUSHPA SANKASHAM TARAKA GRAHAMASTAKAM ||
RAUDRAM RAUDRAT MAKAM GHORAM TAM KETUM PRANAMAMYAHAM ||

Cryptic Mantra :

OM SRAM SRIM SRAUM SAH KETAVE NAMAH ||

General mantra is as follows :

OM KEM KETAVE NAMAH ||

Any of the above given three mantras can be chanted for the pacification of Ketu.

Total number of chantings = 17000 times
Time for chanting = Night.

Kusha grass should be used for Havan and a brahmin help should be sought in special circumstances.